Vedtægter for Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne
Opdateret den 30/9 2021.

§1 Foreningens navn og virkeområde.
Stk. 1: Foreningens navn er “Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne”.
Stk. 2: Foreningens geografiske område er primært Danmark, men aktiviteter og medlemmer er ikke begrænset til landet.
Stk. 3: Foreningens hjemsted er Danmark, med formandens bopæl som postadresse.

§2 Foreningens formål
Stk. 1: At formidle information og skabe rammer og muligheder, for at medlemmerne kan:
1) Møde ligesindede og dele erfaringer.
2) Få viden om støttemuligheder og aktiviteter, der kan være et supplement til bedre at kunne tackle deres hverdag
3) og derigennem få større indsigt i deres udfordringer og muligheder og opnå øget selvværd.
Stk. 2: At skabe bedre forhold for autister og aspergere (herefter autister/aspergere) og udbrede kendskab til og forståelse for denne gruppe i samfundet.
Stk. 3: Formålene bør opfyldes ved at oprette og drive mødesteder, hovedsageligt for medlemmerne, have en hjemmeside med information samt andre aktiviteter og informationskilder, der kan være til gavn for formålet.

§3 Medlemmer og kontingent
Stk. 1: Foreningens målgruppe er voksne autister/aspergere.
Stk. 2: For at blive medlem skal man være mindst 18 år og have en diagnose indenfor autismespektret eller selv vurdere, man er autist/asperger.
Stk. 3: Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive støttemedlem. Institutioner, virksomheder m.m., opkræves et støttekontingent. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges ind i bestyrelsen.
Stk. 4: Foreningen har en samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme, der beslutter og varetager opgaverne omkring ind- og udmeldelse, kontingent m.m. Hvis samarbejdet ophører, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen beslutter hvordan disse ting skal håndteres, dog skal beslutningerne godkendes af generalforsamlingen. Undtagelse er dog kontingentet, der fra førstekommende generalforsamling derefter, altid skal afgøres af generalforsamlingen.

§4 Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest 15. marts.
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Kun medlemmer kan vælges som formand, bestyrelse eller suppleant på generalforsamlingen.
Stk. 4: Hvis man ikke selv kan være til stede og ønsker at blive taget i betragtning til en tillidspost eller genvalg, kan man skriftligt sende en kort skrivelse til bestyrelsen. Her skal man redegøre for sit ønske, og skrivelsen vil blive læst op på forsamlingen, og man er berettiget til at stille op.
Stk. 5: Indkaldelse til generalforsamling skal ske pr. e-mail, til de enkelte medlemmer. Endvidere skal det opslås på vores hjemmeside og i Autismebladet, så længe samarbejdet med Landsforeningen Autisme vedvarer. Endvidere bliver der udsendt sms prompt til de enkelte medlemmer med mulighed for tilvalg af brev. Når der sendes fysisk brev, tages forbehold for Post Nords omdeling af fysiske breve, som kan blive afleveret for sent jf. indkaldelsesvarslet.
Stk. 6: Indkaldelse skal ske senest 30 dage før generalforsamlingen.
Stk. 7: Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Dirigenten sikre sig, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
3) Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde i det forgangne år.
4) Godkendelse af beretning.
5) Kassereren fremlægger foreningens regnskab for det forgangne år.
6) Godkendelse af regnskab.
7) Fremlæggelse af budget og evt. fastsættelse af kontingent.
8) Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest 20 dage før
generalforsamlingen. Forslagene skal være skriftlige.
9) Valg af formand: Formanden skal vælges i ulige år og vælges for to år af gangen.
10) Valg til bestyrelse: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Op til to af bestyrelsesmedlemmerne vælges de år, hvor formanden er på valg. Op til tre medlemmer vælges de år, hvor formanden ikke er på valg. Hvis et medlem har forladt posten før den er udløbet, vælges en ny.
11) Der vælges hvert år op til tre suppleanter til bestyrelsen for en etårsperiode. De kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
12) Valg af revisor: Der vælges én revisor og én revisorsuppleant for ét år ad gangen. Revisoren skal være uafhængig af bestyrelsen.
13) Eventuelt. Punkter under eventuelt kan diskuteres, men ikke vedtages.
Stk. 8: Den til enhver tid lovligt indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 9: Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer, skal der dog være 2/3 flertal af de fremmødte.
Stk. 10: Hvis beretning eller regnskab ikke godkendes, revideres det og præsenteres på den efterfølgende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling, hvor det fremlægges og stilles til godkendelse.
Stk. 11: En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. Eller mindst 20 medlemmer indgiver skriftligt ønske om det til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling.
Stk. 12: Referatet af generalforsamlingen skal godkendes af dirigenten og skal senest 14 dage efter mødet være tilgængelig for medlemmerne.

§5 Bestyrelsen
Stk. 1: Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af generalforsamlingen. Det tilstræbes at bestyrelsen er på seks medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsens opgave er aktivt at varetage medlemmernes interesse, i henhold til generalforsamlingens beslutninger og foreningens formål.
Stk. 3: Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens anliggender, herunder forvaltningen af foreningens midler.
Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til repræsentantskabet i Landsforeningen Autisme, så længe samarbejdet består. Repræsentanten holder bestyrelsen
informeret om repræsentantskabets arbejde.
Stk. 5: Formanden, kassereren og sekretæren tegner foreningen.
Stk. 6: Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 7: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8: Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden, eller såfremt to af bestyrelsens medlemmer eller suppleanter fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes mindst tre gange inden ordinær generalforsamling.
Stk. 9: Det er kassererens ansvar, at holde bestyrelsen løbende underrettet om økonomien samt at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen. Kassereren skal endvidere sørge for at regnskabet er revideret og klar til godkendelse inden generalforsamlingen.
Stk. 10: Dagsorden til bestyrelsesmøder, bør sendes ud senest syv dage før mødet. Det tilstræbes, at dato, tid og
sted for møderne, aftales på det foregående møde.
Stk. 11: Referaterne fra møderne skal være fyldestgørende og afdække de emner der behandles på møderne. Undtagelse er personsager, hvor information kan undlades.
Stk. 12: Referatet skal sendes til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, seneste 7 dage efter mødet. Medlemmer kan få referater ved forespørgsel.
Stk. 13: Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan erklæres inhabil i en sag og må i så fald ikke være til stede når sagen diskuteres, eller der stemmes om den.
Stk. 14: Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes vedkommende med en suppleant, i den rækkefølge de er blevet valgt.
Stk.15: Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan være til stede ved et bestyrelsesmøde, kan en suppleant indtræde med stemmeret i hans/hendes sted på mødet.

§6 Økonomi
Stk. 1: Foreningens midler kan kun anvendes til de formål, der er formuleret i vedtægterne.
Stk. 2: Bestyrelsen må ikke stifte gæld på foreningens vegne.
Stk. 3: Foreningen kan opkræve deltagerbetaling ved arrangementer til at dække udgifter.
Stk. 4: Der skal føres regnskab med alle dele af foreningens økonomi, og der skal kunne redegøres for alle poster.
Stk. 5: Refundering af udgifter i forbindelse med arrangementer eller andre opgaver kan ske i det omfang der aftales med bestyrelsen.
Stk. 6: Der ydes transportgodtgørelse til bestyrelsesmøder og i andre situationer hvor bestyrelsen beslutter det er relevant.
Stk. 7: Bestyrelsen vedtager størrelsen for kørselsgodtgørelse.
Stk. 8: Revisorens opgave er gennemse foreningens regnskab og kontrollere, det er korrekt. Revisoren og revisorsuppleanten må ikke være medlem af bestyrelsen eller være bestyrelsessuppleant.
Stk. 9: Regnskabsåret går fra 1/1 til d. 31/12. Revisoren skal have regnskabet tilsendt senest 1 måned før generalforsamlingen.

§7 Foreningens opløsning
Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, eller såfremt der ikke er nogen bestyrelse. Hvis hele bestyrelsen går af, kan en ny oprettes ved ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2: Ved opløsning af foreningen besluttes det på den sidste generalforsamling, hvad der skal ske med foreningens formue, dog skal det være foreneligt med foreningens formål.

§8 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på generalforsamlingen.

§9 Ikrafttrædelse
Stk. 1: Disse vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. september 2021 og erstatter alle tidligere vedtagne vedtægter.


Hent vedtægterne som PDF fil